54.) 1 Timoteus

1 Timoteus 5

Ons kom nou by die baie kenmerkende “haustafeln”-genre binne die brief. “Haustafeln” is soos huisreëls vir ‘n gesin. Dit was ‘n bekende genre binne die Romeinse wêreld. Die vader van ‘n gesin het reëls of gedragskodes vir die familie neergelê. Paulus doen dit in hierdie gedeelte op gesag van God die vader.

5:1-2 Verskillende ouderdomsgroepe

  • Vermaning gaan daar wees, maar vir Paulus is die manier waarop iets gedoen word baie belangrik. Dit moet vloei uit suiwere bedoelings en getuig van respek.

5:3-16 Weduwees

  • Daar is 3 dinge wat duidelik aan die lig kom in hierdie gedeelte: Eerstens sien ons dat Paulus wil verhoed dat daar misbruik gemaak word van die plaaslike kerk. As dit enigsins binne die vermoë van ‘n weduwee se familie is om na haar om te sien, dan moet hulle dit doen. Sodoende kan die gemeente mense help wat regtig geen ander heenkome het nie.
  • Die tweede ding wat ons hier sien as dat hierdie gemeente regtig ‘n probleem met gehad het met vrouens, hetsy omdat hulle |aandag-siek” was of omdat omdat hulle hul posisies misbruik het tot hul voordeel. Dit is duidelik dat Paulus alles moontlik doen om voorsorg te tref dat net die weduwees wat regtig hulpbehoewend is, gehelp word (5:6) – en dat net die weduwees wat regtig “gesoute” leiers is, in posisies kom van leierskap (5:9).
  • Bogenoemde ondersteun die gedagte dat – omdat vrouens in Efese so ‘n prominente rol in die afgodstempel en -kultus van Artemis gespeel het, was dit vir baie mense vanselfsprekend dat hulle dieselfde rol in die vroeë Kerk sal speel. Maar deels omdat Paulus wil voorkom dat leierskapsposisies vir eie gewin misbruik word, en deels omdat hy die andersheid – die heiligheid – van die Kerk wil beklemtoon, kom hy skerp oor in die briewe aan Timoteus oor vrouens in leierskap.
  • Die derde ding wat ons egter sien, is dat daar steeds wel sekere vrouens was – wat geloofwaardig was in hulle menswees – wat leierskapsposisies opgeneem het. Die lys van “dienende weduwees” (5:9) is so ‘n voorbeeld. Dit was ‘n lys van weduwees wat as’t ware ‘n verlengstuk van die gemeente was in die gemeenskap. Hulle was die “gesig van die Kerk” na buite, en het dus ‘n belangrike rol beklee. Juis omdat dit so ‘n prominente rol in die gemeenskap was, probeer Paulus dit suiwer hou.

5:17-25 Ouderlinge

  • Die woord wat in vers 17 gebruik word, is ‘n Griekse woord wat vertaal kan word met “eer, prys of waarde”.
  • Die ouderlinge kon dus vergoed word met ‘n dubbele porsie eer of ‘n dubbele porsie finansiële vergoeding.
  • Elders in die brief het ons reeds gesien hoe daar gesinspeel word op die feit dat leierskap ‘n eervolle posisie was om na te jaag (3:1). Die vertaling dat hulle dus vergoed moet word met “eer”, is dus heel in die kol.
  • Die konteks impliseer egter dat dit hier om meer as net eer gaan. Die bees wat toegelaat moet word om te eet, dui vir ons aan dat dit ‘n finansiële komponent insluit.
  • Die rede is waarskynlik omdat Paulus ook wil voorbrand maak vir ‘n punt waarby hy netnou gaan kom. Paulus wil voorkom dat wanneer hy later in die brief leiers aanspreek wat geldgierig is (6:9-10), dit nie geïnterpreteer word asof hy sê dat leiers glad nie geld mag ontvang nie. Hy is nie gekant teen vergoeding van leiers nie – hy is gekant teen geldgierige leiers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *