Tag Archives: Verlossing

Levitikus 10

Dit is nogal onstellend om vandag se gedeelte te lees: Nadab en Abihu het grusaam gesterf – net omdat hulle in die heiligdom met ‘n vuurpan gekom het wat nie aan die stipulasies voldoen het wat die Here neergelê het nie.

Met ‘n eerste lees, voel dit onregverdig wat hierdie 2 priesters oorgekom het. Dit voel selfs kleinlik van die Here om hulle met die dood te tref, net omdat hulle eie inisiatief geneem het.

Die sleutelvers van die gedeelte vind ons egter in vers 3: “Toe sê Moses vir Aäron: “Die Here het gesê: Wie ’n offer vir My bring, moet besef dat Ek heilig is; sy ontsag vir My moet vir die hele volk duidelik wees.”

Die kruks van vandag se hoofstuk is dat ons nie die Here op ons “terme” kan dien nie. Hoeveel keer sal mens darem nie deesdae hoor dat so en so nie dalk nie dit en dat van God glo nie, maar die persoon is waarlik opreg in sy soeke na die hoër weë.

Opregtheid is ongelukkig nie goed genoeg nie. Nadab en Abihu was ook opreg. Wat nodig is, is dat ons die Here in opregtheid – en nougesetheid sal dien.

Die Here is heilig. Ons dien Hom nie op ons terme nie, maar op syne. Hy maak die reëls, en ek val by dit in.

Die Here het ook nie sedert die Ou Testament sy vereiste van gehoorsaamheid verlaag nie. Hy verwag dieselfde standaard van ons vandag nog.

As Hy sê, “Jesus is die weg na die Vader” dan help dit nie ons sê “Ja, maar daar is mense wat God wil dien maar liefs nie vir Jesus nie”. Jesus is deur God gekies om die klip te wees waaroor ons vandag nog sal struikel, en die rots waarteen ons ons stamp. (Rom 9:33 en 1 Pet 2:8)

1 Tessalonisense 1

Vandag se gedeelte laat my nogal diep nadink oor wat die kern van ons geloof is. Dit is eintlik ‘n pragtige gedeelte.

Paulus skryf aan die gemeente van Tessalonika dat hulle ‘n reuse evangelisasierol in die gebied speel. Hy sê onder andere dat die mense tot so ‘n mate oor die gelowiges van Tessalonika praat, dat dit nie vir Paulus nodig is om iets verder oor die evangelie te sê nie…

“Van julle af is die woord van die Here in Masedonië en in Agaje verkondig, en oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie.” (1 Tess 1:8)

Maar Paulus gaan dan voort om te noem wat presies die mense oor die Tessalonisensers se geloof te sê het…

“Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien en dat julle sy Seun wat Hy uit die dood opgewek het, uit die hemel verwag, Jesus deur wie ons gered word van die oordeel wat kom.” (1 Tess 1:9)

Dink mooi hieroor. Hierdie was die dinge wat ongelowiges opgeval het van die lewe van gelowiges. En verder was dit tot so ‘n mate voldoende, dat Paulus dit nie nodig geag het om daarop uit te brei nie.

Die kernelemente wat ek raaksien is:

  • Gesindheid van inklusiwiteit: Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het
  • Bekering weg van die sonde: en hoe julle julle van die afgode tot God bekeer het
  • Geloof dat die Here nie een van vele opsies is nie, maar die enigste: en nou die lewende en ware God dien
  • Geloof in die opgestane Christus: en dat julle sy Seun wat Hy uit die dood opgewek het,
  • Geloof in die wederkoms of die terugkeer van God: uit die hemel verwag, Jesus deur
  • Geloof in ‘n oordeel wat kom: wie ons gered word van die oordeel wat kom.”

Watter van hierdie kernelemente waarin die eerste Christene geglo en gedoen het, onderspeel jy in jou lewe?

Jesaja 12

“Met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding. Op dié dag sal julle uitroep: “Loof die Here, roep sy Naam aan, maak sy dade onder die volke bekend en verkondig dat sy Naam groot is.” (Jes 12:3)

Laat ek net gou “recap”: Gister het ons gesien dat die Here beloof dat Hy nuwe lewe uit die dooie, verbrande stomp Isai sal laat ontspring. Vandag sien ons die loflied wat by die mense onstaan vanweë hierdie uitkoms wat die Here bring.

En dan gebruik Jesaja ‘n baie mooi metafoor: Hy sê dat die volk “water sal skep uit die fonteine van redding”. Hy gebruik ‘n beeld waarmee almal van sy tyd mee bekend was:Dors en die verkryging van water

Hy sê hulle was dors na uitkoms. Maar soos wat jy jou emmer laat sak en vanuit ‘n put water skep en nuwe krag kry, so is die redding wat die Here vir hulle bewerk, water wat hulle dors les. Hulle verlossing is die BRON waaruit alles verder vorentoe vloei.

Mag die feit dat die Here ook mý verlos het, vir my die krag gee om die lewe hier en nou in die oë te kyk! Mag die redding wat Hy vir my aan die kruis bewerk het, die water wees wat vir my krag gee vir elke dag! Mag my identiteit as “verloste”, die bron wees waaruit ek leef.

Eksodus 29 (6 April)

Eks 29:5-9 Dit is vir my opvallend wie in hierdie gedeelte aktief en wie passief is. Dalk sou ons verwag dat die nuwe priesters wat gewy word, die aktiewes moet wees. Maar dit is presies andersom. Moses neem as’t ware God se rol in en hy trek vir hulle die priesterlike klere aan. Hy bind die tulband om hulle. Hy salf hulle met olie. Hulle is passief in die rol.

Dit skets met ander woorde ‘n prentjie waar God die inisiatief neem. Die mens moes nooit dink dat die middelaars tussen God en mens, ‘n vindingryke plan van die mens was nie. Dit was God se idee, en Hy neem die inisiatief om die gebroke verhouding te herstel. Dit kom van Hom af.

As kinders van die Nuwe Verbond is ek en jy mos ook eintlik ook koning, priester en profeet. Ons sou dus kon sê dat die Here dieselfde patroon met ons gevolg het. Dink ‘n oomblik na aan wat die Here alles in jou lewe gedoen het, om jou te bring op die plek waar jy vandag is.

Gebed: Dank die Here dat verlossing altyd van sy kant af kom.