Levitikus 17

So in hierdie tyd van Paasfees sien ons in vandag se hoofstuk van Levitikus 17, twee baie belangrike dinge. Die eerste het te make met die plek waar die offers gebring moes word, en die tweede handel oor die bloed wat daarmee gepaardgaan.

1.) Oor die plek

Ons sien hier die eerste voorloper tot die sentralisering van die offerkultus…

“Die bedoeling is dat die Israeliete nie meer diere in die veld moet slag nie, maar dit vir die Here moet bring. Hulle moet dit na die ingang van die tent van ontmoeting na die priester toe bring en daar slag as maaltydoffer vir die Here. Die priester moet die bloed sprinkel teen die altaar van die Here by die ingang van die tent van ontmoeting en ook die vet op die altaar verbrand as ’n offer wat deur die Here aanvaar word. Die Israeliete mag nooit weer diere slag vir die veldgode en só aan die Here ontrou wees nie.” Lev 17:5

Aanvanklik kon mense offers vir die Here bring op enige plek. Maar dit het gepaard gegaan met baie onreëlmatighede. Sinkretisme het ontstaan deurdat mense afgodediens met offers aan die Here vermeng het. Om dit te keer en groter beheer uit te oefen, sou die mense voortaan net offers by die tent van ontmoeting kon bring.

Later sou die tent van ontmoeting vervang word met die tempel in Jerusalem. Hoekom is dit belangrik vir ons? Want as dit nie was vir die sentralisering van die offerkultus nie, sou die betekenis van Jesus se offer in Jerusalem nie vir ons so ooglopend gewees het nie.

2.) Die bloed

Die tweede interesantheid hou verband met die verbod om bloed te eet. Die rede hiervoor is omdat daar geglo is dat bloed gelykstaande aan lewe is. Dit is nie so vergesog om dit te glo nie. As jy te lank bloei, gaan die lewe immers uit jou uit.

In baie van die afgodsdienste van die omliggende volke is daar bloed gedrink van bv bulle, en dan is daar geglo ontvang jy die krag van die bul – want die lewe van die bul is in sy bloed. Israel word dit egter verbied.

Waarom is dit vir ons betekenisvol tydens Paasfees? Want ons glo dat die bloed van die Lam ons reinig. Dit is deur die bloed van die Lam wat ons Nuwe Lewe ontvang – ons ontvang Sý Lewe.