Jesaja 11

“‘n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie regspreek volgens uiterlike skyn nie en nie oordeel volgens hoorsê nie.” (Jes 11:1-3 en verder)

Dit moeilik om níe te dink aan hoe Jesus hierdie profesie vervul het nie.

Maar as ons reg aan die teks wil laat geskied, moet ons sê dat hierdie profesie nie in die eerste plek gehandel het oor Jesus nie. Dit het in die eerste plek gehandel oor die klein deeltjie van die volk wat oorgebly het na die ballingksap.

Die oorblywende deel van die volk was soos ‘n droeë verbrande stuk stomp. Op die oog af was dit dood. Dit was verby met hulle. Maar die Here beloof by monde van die profeet Jesaja dat Hy vanuit hulle geledere weer nuwe lewe sal laat skiet – en selfs nuwe leiers wat die Here se wil sal doen.

Dit is die verskil tussen ‘n voorspelling en ‘n profesie. ‘n Voorspelling – soos bv ‘n weervoorspelling – is net geldig vir een spesifieke tyd. ‘n Profesie daarteenoor het meer as een vlak en tyd van waarheid. 

Hierdie profesie het eerstens gehandel oor die volk aan wie dit gerig is. Dit is toe verder vervul deur die Messias wat sou kom. En dit is derdens van toepassing op ons generasie vandag.

Ook in ons tyd kan die Here lewe bring uit dit wat skynbaar dood is. God se volk is vandag die Kerk. Die Here kan in ‘n era wat die Kerk baie swaarkry,  nuwe lewe laat vloei en leiers oprig wat waarlik sy wil soek en doen. Dit is waarvoor ek die Here vandag vertrou: Nuwe lewe!