Category Archives: Jesaja

Jesaja 11

“‘n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie regspreek volgens uiterlike skyn nie en nie oordeel volgens hoorsê nie.” (Jes 11:1-3 en verder)

Dit moeilik om níe te dink aan hoe Jesus hierdie profesie vervul het nie.

Maar as ons reg aan die teks wil laat geskied, moet ons sê dat hierdie profesie nie in die eerste plek gehandel het oor Jesus nie. Dit het in die eerste plek gehandel oor die klein deeltjie van die volk wat oorgebly het na die ballingksap.

Die oorblywende deel van die volk was soos ‘n droeë verbrande stuk stomp. Op die oog af was dit dood. Dit was verby met hulle. Maar die Here beloof by monde van die profeet Jesaja dat Hy vanuit hulle geledere weer nuwe lewe sal laat skiet – en selfs nuwe leiers wat die Here se wil sal doen.

Dit is die verskil tussen ‘n voorspelling en ‘n profesie. ‘n Voorspelling – soos bv ‘n weervoorspelling – is net geldig vir een spesifieke tyd. ‘n Profesie daarteenoor het meer as een vlak en tyd van waarheid. 

Hierdie profesie het eerstens gehandel oor die volk aan wie dit gerig is. Dit is toe verder vervul deur die Messias wat sou kom. En dit is derdens van toepassing op ons generasie vandag.

Ook in ons tyd kan die Here lewe bring uit dit wat skynbaar dood is. God se volk is vandag die Kerk. Die Here kan in ‘n era wat die Kerk baie swaarkry,  nuwe lewe laat vloei en leiers oprig wat waarlik sy wil soek en doen. Dit is waarvoor ek die Here vandag vertrou: Nuwe lewe!

Jesaja 10

As ek nie pasop nie, kan ek nogal geneig wees om hoogmoedig te wees. Met min moeite steek trots sy kop in my lewe uit.

Partykeer is dit ‘n vorm van selfgelukwensing. Ander kere vergelyk ek my met ander mense. Heimlik begin ek dink dat ek beter is as iemand anders – óf harder werk en meer sweet insit – of slimmer is…dis lelik man!

Vandag sien ek weer hoe erg die Here hoogmoed beskou. Hy stel Assirië aan om – as sy instrument – sy volk weg te voer. Maar Assirië begin grootkop kry. Die koning van Assirië sê: “Ek het dit met my eie mag gedoen, met my eie insig en verstand” (Jes 10:13)

Die koning van Assirië besef nie dat wát hy het, hy van God af ontvang het nie. Hy ken nie sy plek nie – en dit walg die Here. Die Here beloof om sy koningskap tot ‘n val te bring.

Die eerste treë na nederigheid, is om te begryp dat alles wat ek het, alles wat ek is, te danke aan die Here is. Nooit mag ek na my hande kyk en sê: “Met my eie hande het ek hierdie verwerf” nie. Dit is die ook die wegspringplek van die hartsgesindheid van ‘n rentmeester.

Jesaja 9

Ek is altyd verbaas hoe belangrike rol name in die antieke wêreld gespeel het. Vir hulle was name nie maar net iets waarmee jy iemand anders mee roep nie. ‘n Naam het die karakter van iemand beskryf. Neem byvoorbeeld net hoe belangrik die onderskeie name is wat die verwagte Messias in Jesaja 9 mee beskryf word…

Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

  • Wonderbare Raadsman: Hierdie Messias sal nie raad van ander benodig nie, want God is sy raadgewer.
  • Magtige God: Die Messiaskoning is God se direkte verteenwoordiger op aarde.
  • Ewige Vader: Soos dit ‘n koning betaam, sorg hierdie Messiaskoning vir sy onderdane soos ‘n Vader.
  • Vredevors: Elkeen wat onder sy heerskappy staan, sal ware harmonie ken.

Dit is vier name – vier titels – van die Messias wat baie betekenisvol selfs vir ons vandag is.

Jesaja 8

Vandag word dit vir my weer onderstreep dat die Here ánder optrede van sy kinders verwag. Hy wil hê dat ons lewens ánders moet lyk as die wêreld s’n…

Julle moenie alles ‘n sameswering noem wat hierdie volk ‘n sameswering noem nie. Julle moenie bang wees en skrik vir die dinge waarvoor hulle bang is nie. Julle moet die Here die Almagtige eer as die Heilige. Vir Hom moet julle vrees en vir Hóm moet julle bang wees. Hý sal vir julle ‘n veilige beskutting wees.” (Jes 8:12-14)

Lyk my lewe anders? Is ek ook bang vir dieselfde dinge waarvoor die res van Suid Afrika bang is? Of sou my medeburgers kon sien dat ek my vertroue in Iemand anders plaas?

Here, help my om nie te skrik as ander mense skrik nie, om nie bang te wees vir dit waarvoor die wêreld bang is nie.

Jesaja 7

Dikwels voel ek oorweldig. Veral deur my al my werk. Maar ook oor my bekommernisse. Oor my finansies. Oor die toekoms van my land. Oor die gesondheid van my ouers…

Miskien het koning Agas nog meer rede tot kommer gehad. Twee vyandige konings – koning Resin en koning Peka – het met ‘n veldtog teen Jerusalem begin. Maar die Here sê vir Agas:

“Bedaar! Bly kalm! Moenie bang wees nie! Moet jou nie ontstel oor hierdie twee stukke brandhout nie, hulle rook net. Moenie bang wees vir die dreigemente van Resin en sy Arameërs en van Peka seun van Remalja nie.” (Jes 7:4)

Here, sal U my asb help om dinge vanuit U perspektief te sien en U te vertrou?