All posts by nati@stander.co.za

Eksodus 20 (5 Maart)

As jy Eksodus 20 lees, kan mens nie help om ‘n gevoel van eerbied te kry nie. Die gee van die Wet (20:1-17) word omarm deur 2 gedeeltes wat die volk se angs beklemtoon (19:20-25 en 20:18-21). Jy kan nie anders as om tot die gevolgtrekking te kom dat jy hier met ‘n groot God te make net nie. Uiterste respek is die enigste gepaste reaksie.

En tog los Eksodus 20 jou ook met die gevoel van onvervulling. Enige wet is op die minimum vereiste ingestel. As jy byvoorbeeld net wil gehoor gee aan die wet om jou kinders skool toe te stuur, dan het jy nog nie by hulle die begeerte geskep om leergierig te wees nie. En op een vlak is dit oa ‘n verskil tussen die Ou en die Nuwe verbond. In die Ou verbond sê die wet jy mag nie jou medemens vermoor nie (minimum vereiste). In die Nuwe verbond bemagtig die Heilige Gees ons om ons medemens lief te hê (maksimum prestasie). Dit is soos die teoloog Paul Zahl sê, dít wat die Wet vereis, kan die Wet nie by ons wek nie. Daarteenoor is dít wat die Gees in ons wek, geen Wet oor nie.

Die kort en die lank is dat Eksodus 20 vir ons God se heiligheid onderstreep. En ook ons aan die voorreg herinner om kinders van die Nuwe verbond te mag wees.

Gebed: Sê vir die Here dankie dat Hy sy Heilige Gees in ons harte gestort het, en dat jy jou lewe nou wil inrig aan die hand van hoe die Gees lei en volgens die vrug wat Hy in jou lewe wil bewerk.

Psalm 7 & 8 (Maart 6)

Ps 8:7 Die feit dat die Here die mens geskep het om te heers oor sy skepping, is ‘n tema wat veels te min ontgin word onder ons as gelowiges. Dit is ‘n massiewe tema in die Skrif wat ons onderbeklemtoon. Díe wat wel die tema opneem, maak weer te veel van die mens as ‘n soort “baasspelerige” figuur wat die natuur kan ontgin (lees uitbuit) tot sy eie voordeel. Die gedagte wat agter “heers” sit, is dienende leierskap. Uit diepe toewyding, is die mens veronderstel om die natuur se belange te bevoordeel.

Gebed: Kom ons vra die Here om ons te wys waar ons met dienende-besorgdheid oor die skepping kan heers. Dalk laat Hy ons diere sien wat mishandel word, of miskien druk die Here die geweldige krisis van vermorsing van water op jou hart in hierdie tyd. Wat dit ook al gaan wees, weet dat die welstand van die natuur vir God belangrik is, en daarom moet dit ook vir ons belangrik wees.

Eksodus 19 (Mrt 4)

In Eksodus 19 kom daar as’t ware ‘n nuwe volk totstand. Die Here roep die volk in die lewe en gee vir hulle bestaansreg. Hulle bestaansreg sou geskoei wees op hul identiteit: hul is die eiendom van Yahweh, ‘n koninklike priesterdom. Die idee was dat hulle op ‘n besondere manier afgegrens sou wees van al die ander heidense nasies, om sodoende God te verheerlik.

Petrus sê ons as kinders van die nuwe verbond is ook ‘n nuwe volk, ‘n koninklike priesterdom. Ons is ook op ‘n spesiale manier aan die Here gewy. My bestaansreg vind ek in hierdie nuwe identiteit.

Vind ek my identiteit in dit wat ek moet doen, of méér in dit wat die Here aan my gedoen het? Is die klem in my verhouding met die Here op dit wat ek moet wórd, of dit wat ek moet wéés?

Gebed: Vra die Here om ons te help om raak te sien dat die klem in ons verhouding, altyd meer moet val op dit wat Hy gedoen het en hoe hy ons aan Hom gewy het.

Eks 18 (Maart 3)

Eks 18:17 Die verhouding tussen Moses en sy skoonpa is verstommend. Daar is opregte belangstelling en betrokkenheid van die kant van Jetro. En by Moses is daar nie liggeraaktheid as hy deur die ouer (en wyser) persoon gekorrigeer word nie. Hy sien nie Jetro as ‘n bedreiging nie. Moses en Jetro stel vir ons die voorbeeld dat familieverhoudinge gesond kan wees.

Hoe lyk my familieverhoudings? Neem ek dalk soms te maklik aanstoot? Is ek te liggeraak? Laat ek toe dat mense in my lewe inspreek? Is die manier waarop ek in familie se lewe inspreek, sensitief genoeg? Steek ek nie soms my neus in sake wat nie op my betrekking het nie?

Gebed: Kom ons vra die Here om ons met wysheid te seën sodat ons sal weet hoe om in ons familieverhoudings op te tree met balans, erkenning van grense, en tonne respek en sensitiwiteit.

Eksodus 17 (2 Maart)

In Eks 17:15 vind ons nog ‘n eienaam van die Here wat met sy verbondsnaam Yahweh verbind. Dit is die naam “Yahweh-Nissi”. In die ou vetaling word dit weergegee as “Die Here is my banier” en in die nuwe vertaling as “Die Here gee my die oorwinning”.

Moses’hulle was oppad na die beloofde land onder die banier van Yahweh. Omdat hulle Hom gehoorsaam, gee Hy vir hulle die oorwinning.

Kan ek nie ook my dagtaak – en selfs my lewe – met hierdie eienaam van die Here tegemoet gaan nie? Wanneer ek voor moeilike situasies te staan kom, onthou ek Yahweh-Nissi. Mag alles wat ek doen en sê, wees asof ek onder die banier van my God leef. Dit moet aan Hom eer bring. En omdat ek Hom gehoorsaam, weet ek gaan ek met sy seën en beskerming.

Gebed:  Mag ek alles wat ek doen, U verheerlik.

Eksodus 16 (1 Maart)

Eks 16:4 Die Here wou hê dat die Israeliete elke dag vars kos moes bymekaarmaak. Hou wou daardeur by die volk iets kweek van ‘n daaglikse vertroue in Hom. In vers 20 sien ons dat baie mense nie daarvoor te vinde was nie. Hulle wou opgaar, want net miskien voorsien die Here nie die volgende dag weer so ruim nie.

Is daar by my ‘n daaglikse afhanklikheid van die Here? Ja, ek sê so met my mond. Maar vertrou ek regtig elke more nuut in die Here? Of teer ek nog op ou kos van die verlede?

Gebed: Vra die Here om jou te help dat jy vandag op ‘n vars manier sy sorg aan jou sal raaksien.

Matteus 4 (28 Feb)

Matt 4: 3 Dit is vir my opvallend dat die heel eerste versoeking wat aan Jesus gerig was, te make gehad het met sy identiteit: “As U die Seun van God is…” Ironies genoeg was die laaste vers van die vorige hoofstuk ook oor Jesus se identiteit, maar hierdie keer uit die Vader se mond: “Dit is my geliefde Seun…

Dit is dus nie toevallig dat Matteus hierdie 2 insidente direk langs mekaar plaas nie: In die een hand is die identiteitsverklaring van die Vader, in die ander hand die identiteitsversoeking van die vyand. Aan watter een sou Jesus groter waarde heg? Kies Hy die verklaring van die Vader, kon Hy rus in die wete dit is Wie Hy is. Kies Hy die versoeking van die vyand, moes Hy presteer en bewyslewer wie Hy is. Jesus trap nie in die slaggat van prestasie met die doel om “te word” nie – Hy wees gewoon Wie Hy is: Die Vader se geliefde Seun.

Te danke aan Jesus, het ek en jy ook ‘n nuwe identiteit (in Christus). Daar sal altyd stemme wees wat daardie identiteit bevraagteken. Heg jy groter waarde aan stemme wat jou wil verlei in ‘n prestasie-gedrewe godsdiens, of gaan jy God glo dat jy – in Christus – ook sy geliefde kind is?

Gebed: Dank die Here vir jou nuwe identiteit in Jesus.

Matteus 3 (27 Februarie)

Matt 3:7 Die Sadduseërs het gesien dit het mode geword om deur Johannes gedoop te word. Hulle wou nie afsteek teenoor ander mense nie, en het toe ook na Johannes gegaan – maar sonder dat hulle harte in dit was. Johannes sien deur hulle skeinheiligheid en sê vir hulle dat dit nie help om agter giere aan te hardloop as jou gedrag nie verander nie.

Ek kan ook maklik ander mense napraat of die regte dinge probeer sê – maar as ek nie bereid is dat my dade my woorde opvolg nie, is ek eintlik maar net skeinheilig.

Gebed: Here, maak my ‘n deurleefde gelowige in murg en been.

Matteus 2 (26 Feb)

Ons lees vandag Matteus 2

Herodes maak my bang. Die geveinsdheid waarmee hy met die sterrekykers praat. Sy geheime agendas wat hy in die mou voer. Hoe maklik hy die perk oorskry en kinders begin doodmaak omdat sy eie planne – eie koninkrykie – in gedrang kom. Hoofsaaklik maak hy my bang omdat ek soveel van myself in hom sien. Hoe maklik sonde my op sleeptou kan neem. Hoe maklik ‘n klein verkeerde optrede, kan oorspoel in nog ‘n verkeerde optrede met ‘n groter rimpeleffek. Hoe maklik ek dit wat verkeerd is, reg kan rasionaliseer.

Gebed: Vra die Here om jou sterk te maak teen die sneeubaleffek van sonde. Vra Hom om jou te help weerstand bied teen dit wat verkeerd is in jou lewe.

Matteus 1 (25 Februarie)

Matteus begin sy evangelie op ‘n manier wat vir die Jode baie interessant sou wees: Hy vertel vir hulle hoe Jesus in die familie inpas. In die eerste 17 verse ontmoet jy 46 mense. Wat egter belangrik is, is dat hierdie mense besonders uiteenlopend is:
• Party was geloofshelde (Abraham, Isak, Eut en Dawid).
• Ander was doodgewone mense van wie ons baie min weet (Gesron en Nagson).
• Dan was daar ook mense  wat onthou word vir hulle sonde (Manasse en Abia).
• En dan is daar selfs mense oor wie jy sou dink Matteus eerder oor moes swyg (soos die prostitute Ragab en Tamar).

As mens so na die geheelprent kyk, dan is dit duidelik dat die Here niemand diskwalifiseer in sy heilsplan nie. Hy kan enige iemand gebruik. Glo jy dat die Here ook jóú kan en wil gebruik? Meld jou vandag aan vir diens en verklaar jou bereid om gebruik te word in die Here se plan.

ONTHOU: Sien jou vanaand om 18:00 by NG Witrivier. Hierdie keer sal die Bybelskool nie in die saal aangebied word nie, maar in die bovertrek. Indien jy die Bybelskool via die internet volg, kan jy die media rondom Maandag/Dinsdag te wagte wees.